خدمات

1- مدیریت و راهبری پروژه های EPC

2- مطالعات مفهومی

3- طراحی و مهندسی

4- تامین مواد و تجهیزات

5- عملیات اجرایی

6- تامین مالی

7- نظارت بر عملیات اجرایی، راه اندازی و تحویل

8- بهره برداری

9- آموزش