اهداف شرکت

* ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

* مشاركت با شركت هاي معتبر داخلي و خارجي

* چابكي و انعطاف پذيري سازمان

* ايجاد بستر قابل اعتماد و اتكاء به فناوري اطلاعات كه پشتيبان اصلي حوزه كسب و كار شركت باشد.