پروژه هاراهسازی و شبکه انتقال فاضلاب سرگلو-کردستان عراق

مشخصات پروژه :


کارفرما: شهرداری سلیمانیه

نوع قرارداد: PC

تاریخ عقد قرارداد: 1393

مدت اجرای پروژه : 220 روز

میزان پیشرفت پروژه: 50%

طول کل شبکه خط انتقال: 2200 متر

جنس لوله ها: پلی اتیلن به قطرهای 300 و 200 میلیمتر

 


آماده سازی جهت بتن ریزی نقشه شماتیک