پروژه هاپروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فراهان- احداث مخازن

مشخصات پروژه :


کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

مشاور: مهندسین مشاور آب زیست فرایند

نوع قرارداد: PC

تاریخ عقد قرارداد: 1391

مدت اجرای پروژه : 80 روز

میزان پیشرفت پروژه : 100%

موقعیت و هدف پروژه

منطقه فراهان در 45 کیلومتری اراک واقع می باشد. در این منطقه گندم و جو به صورت دیم کاشته می شود و از دیرباز آب روستاها با حفر چاه تامین می گردید. با توجه به رشد جمعیت از یک سو، هم چنین تلاش برای جلوگیری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها به منظور توسعه کشاورزی، تامین آب روستاهای منطقه بیش از پیش احساس می گردد. در این راستا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی به عنوان متولی این امر، پروژه های احداث مخازن آب بتنی، حفرچاه های جدید، اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب را فعال نموده است. شرکت آب کوثر نیز در اجرای پروژه های احداث مخازن فعال بوده و تا کنون در حدود 1400 مترمکعب احداث مخازن را از طریق مناقصات برگزار شده برنده شده و اجرا کرده است.

مشخصات مخازن

احداث مخزن 200 متر مکعبی در روستای کاظم آباد

احداث مخزن 500 متر مکعبی در روستای تلخاب

احداث مخزن 200 متر مکعبی در روستای تلخاب

احداث مخزن 300 متر مکعبی در روستای سلیم آباد

احداث مخزن 150 متر مکعبی در روستای آرزومند

احداث مخزن 20 متر مکعبی در روستای آرزومند