پروژه هاتامین دلیل و تملک اراضی خط انتقال آب از بندرعباس به گل گهر سیرجان

مشخصات پروژه:

کارفرما: شرکت توسعه و عمران مکران

تاریخ عقد قرارداد: 1389

 مدت اجرای پروژه : 60 روز

میزان پیشرفت پروژه : 100%

 


با توجه به اینکه در شهرستان های سیرجان، کرمان و ... با کمبود آب شرب، صنعتي و کشاورزي براي حال و آينده روبرو هستیم، طرح بهره برداری از آب خلیج فارس و شیرین سازی آن به منظور استفاده در استان هرمزگان و انتقال آن به شهرستان های مذکور برای مصارف مختلف مطرح گردید. در این راستا مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان به عنوان یکی از قطب های صنعتی استان کرمان در این زمینه پیش قدم گردید و با همکاری شرکت های دیگر تصمیم به اجرای خط انتقال آب از خلیج فارس به مجتمع سنک آهن گل گهر سیرجان و در ادامه به مس سرچشمه و ... گرفتند.

با توجه به وجود روستاها و مراتع موجود در مسیر، کارشناسان شرکت آب کوثر به همراه کارشناسان دادگستری و شورای حل اختلاف مناطق سیرجان، حاجی آباد، فین و بندرعباس طی سه ماه، کارهای قانونی مربوط به تامین دلیل و تملک اراضی را انجام و به شرکت گل گهر سیرجان تحویل نمودند.