پروژه هامطالعات اولیه برای انتخاب محل مناسب آبگیر 4،800،000 مترمکعب در روز در غرب بندرعباس


محل احداث آبگیر در ساحل خلیج فارس، در فاصله حدود 50 کیلومتری غرب بندر عباس جنب کشتی سازی می باشد. موقعیت تقریبی پروژه در آلبوم تصاویر زیر نشان داده شده است.
 

ظرفیت آبگیری از دریا به میزان 4/8 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. این مقدار برای تولید یک میلیون متر مکعب آب شیرین در روز و مصارف نیروگاه برق استفاده خواهد شد.

عملیات احداث گذرگاه (Cause Way)، جاده دسترسی (Access Road) و محوطه سازی

احداث چندجاده دسترسی از جاده اصلی به محل سایت و محوطه سازی آن و همچنین احداث گذرگاه جهت دسترسی به گمانه ها از جمله اقدامات در این زمینه بوده است.