پروژه هاآب شيرين كن بندر عباس به ظرفیت 100،000 متر مکعب در روز

به دليل کمبود شديد منابع آب هاي سطحي و زيرزميني در بندرعباس (در تمام منطقه جنوب شرق ايران) شيرين سازي آب دريا گزينه مطلوبي براي تامين آب منطقه است. اين پروژه، بزرگترين آب شيرين کن به روش اسمز معکوس در ايران بوده و پس از بهره برداري قادر به تامين آب شرب حداقل 450،000 نفر خواهد بود.

مطالعات آب و خاک

کیفیت آب منطقه و خصوصاً آنالیز عناصر اصلی آن یکی از عوامل اصلی درطراحی فرآیند نمک زدایی آب و تبدیل آن به آب شیرین می باشد. به این منظور مطالعات گسترده ذیل صورت پذیرفت:سیستم آب شیرین کن

1- مطالعات زمین شناسی
2- مطالعات ژئوالکتریک
3- مطالعات هیدروژئولوژیکی
4- مطالعات توپوگرافي و هيدروگرافي
5- نقشه برداري مسير و محاسبات ابتدايي خط لوله انتقال آب
6- انجام تست پمپاژ اولیه