در تاریخ 95/11/30، قرارداد قطعه دوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور، مابین شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس و کنسرسیوم 115KSI منعقد گردید.