گواهینامه ها

تقدیر نامه آب شیرین کن بندرعباس
تقدیر نامه آب شیرین کن بندرعباستقدیرنامه آب و فاضلاب استان مرکزی
تقدیرنامه آب و فاضلاب استان مرکزیپروانه عضویت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران
پروانه عضویت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایرانتقدیر نامه شرکت عمران مکران
تقدیر نامه شرکت عمران مکرانانجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانIMS
IMSISO - 18001
ISO - 18001ISO - 14001
ISO - 14001ISO - 9001
ISO - 9001IQNET - 18001
IQNET - 18001IQNET - 14001
IQNET - 14001IQNET - 9001
IQNET - 9001طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانی
طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانیگواهینامه صلاحیت پیمانکاری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاریگواهینامه صلاحیت پیمانکاری 2
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری 2
تقدیر نامه آب شیرین کن بندرعباس

تقدیرنامه آب و فاضلاب استان مرکزی

پروانه عضویت کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

تقدیر نامه شرکت عمران مکران

انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

IMS

ISO - 18001

ISO - 14001

ISO - 9001

IQNET - 18001

IQNET - 14001

IQNET - 9001

طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانی

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری 2